Projekts “Iespēju kāpnes”, 2023.LV/NVO_UKR/22

Projektā paredzētās aktivitātes:
- Individuāla atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem;
- Dažādu speciālistu konsultācijas;
- Apmācības un kursu apmeklējums, lai attīstītu jaunas prasmes un intereses;
- Kopīgi pasākumi, nodrošinot latviešu valodas praktizēšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā Ukrainas civiliedzīvotāji saņems individuālu atbalstu savu situāciju risināšanai un apstākļu uzlabošanai, tiks uzlabotas latviešu valodas zināšanas, apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, tiks veicināta Ukrainas civiliedzīvotāju integrācija un ilgtspējīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 01.01.2024.-30.06.2024.

 

Projekts “Ģimeņu atbalsta tilts”, 2023.LV/ĢDP_NVO/24

IcelandLogo

Esam uzsākuši projekta “Ģimeņu atbalsta tilts" īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot biedrības "Palīdzēsim viens otram" darbības efektivitāti, nodrošinot atbalstu kvalificētu speciālistu un materiālo resursu veidā, lai sniegtu visaptverošu palīdzību cilvēkiem grūtībās, tostarp nodrošinot ģimeņu krīzes situāciju pārvarēšanu, integrēšanos sabiedrībā un efektīvu palīdzības organizēšanu visā Latvijas teritorijā. Projekta mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, kuri ir nonākuši grūtībās vai krīzes situācijās, kā arī biedrības brīvprātīgie koordinatori.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir vērstas uz biedrības pamatdarbības nodrošināšanu un kapacitātes stiprināšanu. Šo aktivitāšu īstenošana ļaus biedrībai efektīvāk organizēt savu ikdienas darbu un vēl lielākā mērā pievērsties atbalsta sniegšanai līdzcilvēkiem. Aktivitātes ietver dažādu mērķa grupu atbalstu un resursu nodrošināšanu, sākot no individuāliem palīdzības saucieniem līdz koordinatoru apmācībai un noliktavu uzturēšanai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 01.11.2023.-30.04.2024.

Biedrības "Palīdzēsim Viens Otram" kultūtorientācijas um mentoringa programma Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, 2023.LV/UKR_KO/09

Iceland Logo

Projekta mērķis ir nodrošināt pasākumu kopumu, lai veicinātu Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos vietējā kopienā un integrāciju Latvijā kopumā.
Projekta mērķauditorija ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kā arī uzņemošā kopiena visā Latvijas teritorijā.
Projektā plānotas daudzveidīgas aktivitātes:
- Kultūrorientācijas kursi;
- kopienu integrācijas pasākumi;
- individuāli vai kolektīvi kultūras pasākumu vai vietu apmeklējumi;
- Individuāls atbalsts un mentorings integrācijas stiprināšanai.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 01.08.2023.-31.12.2023. un to īstenošanai paredzētais finansējums ir 42472,00 EUR. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta nr. 2023.LV/UKR_KO/09

 IcelandLogo

Noslēdzies projekts Biedrības "Palīdzēsim Viens Otram" kultūtorientācijas um mentoringa programma Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, kura ietvaros īstenojām dažādas aktivitātes, lai ukraiņi mūsu mīļajā Latvijā justos labāk, lai veicinātu piederības sajūtu Latvijai, kā arī lai radītu dziļāku savstarpējo izpratni starp Latvijas un Ukrainas civiliedzīvotājiem:
• Notika kultūrorientācijas kursi, kuru laikā Ukrainas civiliedzīvotāji uzzināja vairāk par Latviju, tās vēsturi, likumdošanu, valodu, iespējām, skaistākajām vietām u.tmldz.;
• Tika organizēti 2 integrācijas pasākumi, kuros iepazinām abu tautu kultūru, tradīcijas un radoši darbojāmies;
• Tika apmeklēti daudz un dažādi kultūras pasākumi – opera, balets, teātra izrādes, koncerts, kā arī muzeji un zoodārzs.
Tika sniegts arī individuāls atbalsts.
Kopā projektā tika iesaistīti 329 dalībnieki.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta nr. 2023.LV/UKR_KO/09

Biedrības "Palīdzēsim viens otram" pamatdarbības nodrošināšanas atbalsts, 2022.LV/ĢDP_NVO/4

 

IcelandLogo

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu uzsākta projekta “Biedrības "Palīdzēsim viens otram" pamatdarbības nodrošināšanas atbalsts” īstenošana.

Projekta mērķis ir biedrības "Palīdzēsim viens otram" pamatdarbības nodrošināšana un kapacitātes stiprināšana, vēršot savu darbību uz ģimenēm draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības līdzdalības veicināšanu.

Projekta ietvaros tiks saņemts atbalsts biedrības “Palīdzēsim viens otram” pamatdarbības nodrošināšanai, kapacitātes stiprināšanai, tādejādi radot iespēju vairāk resursus piesaistīt un novirzīt ģimeņu atbalsta sniegšanai un politikas veidošanai.

Projekta mērķa grupa ir krīzes situācijā nonākušās personas un ģimenes un biedrības dalībnieki/brīvprātīgie/koordinatori.

Projektā ietvertās aktivitātes vērstas uz biedrības pamatdarbības nodrošināšanu un kapacitātes stiprināšanu. Projekta īstenošanas rezultātā biedrība varēs efektīvāk organizēt savu ikdienas darbu un lielāku akcentu likt uz atbalsta sniegšanu līdzcilvēkiem.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 01.10.2022.-31.05.2023. un īstenošanai paredzētais finansējums ir 29 996,21EUR apmērā un to 100% apmērā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds

  Projekta nr.2022.LV/ĢDP_NVO/4

 IcelandLogo

 

Biedrības "Palīdzēsim viens otram" pamatdarbības nodrošināšanas atbalsts, 2022.LV/ĢDP_NVO/4

Noslēgusies uzsākta projekta “Biedrības "Palīdzēsim viens otram" pamatdarbības nodrošināšanas atbalsts” īstenošana. Projekts tika īstenots laikā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam. Projekta mērķis ir biedrības pamatdarbības nodrošināšana un kapacitātes stiprināšana, vēršot savu darbību uz ģimenēm draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības līdzdalības veicināšanu.

Projekta īstenošana sniedza atbalstu biedrības pamatdarbības nodrošināšanai, ziemas periodā apmaksāti dārgie Rīgas noliktavas uzturēšanas rēķini, apgūtas jaunas zināšanas un piesaistīts finansējums speciālistiem. Tā rezultātā tika iegūts lielāks naudas un cilvēku kapacitātes resurss biedrības darbības nodrošināšanai, un palīdzība tika sniegta lielākam skaitam krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm. Kopā projekta īstenošanas rezultātā atbalstu saņēmuši vismaz 2398 cilvēki un palīdzības sniegšanā iesaistīti vismaz 629 cilvēki.

Projekta finansējums sastādīja 29 996,21EUR. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta nr.2022.LV/ĢDP_NVO/4

Atbalsta sniegšanas nodrošināšana un integrācija sabiedrībā Ukrainas cilviliedzīvotājiem,2022.LV/BDP_UKR/20

IcelandLogo

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu uzsākta projekta “Atbalsta sniegšanas nodrošināšana un integrācija sabiedrībā Ukrainas cilviliedzīvotājiem” īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt biedrības atbalsta sniegšanas nepārtrauktību Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenēm, spējot ātri un efektīvi reaģēt uz palīdzības lūgumiem.

Projekta mērķa grupa ir tie Ukrainas iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā, kuriem nepieciešama dažāda veida palīdzība.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks turpināta dažāda veida palīdzības sniegšanas nodrošināšana:
- informācijas apkopošana par cilvēkiem/ģimenēm, kuriem nepieciešama palīdzība, vajadzību apzināšana;
- darbs noliktavās, palīdzot pie preču saņemšanas, kārtošanas, pakošanas, iekraušanas, dežūru nodrošināšanas;
- brīvprātīgo darba koordinēšana;
- mentorings/ tieša komunikācija ar ģimenēm;
- dažādu speciālistu piesaiste;
- atbalsta pasākumu organizēšana
un citu līdzīgu darbību nodrošināšana.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 15.08.2022.-31.12.2022. un īstenošanai paredzētais finansējums ir 29 978,47 EUR ) apmērā un to 100% apmērā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds
Projekta nr.2022.LV/BDP_UKR/20

 IcelandLogo

Noslēgusies projekta “Atbalsta sniegšanas nodrošināšana un integrācija sabiedrībā Ukrainas cilviliedzīvotājiem “ īstenošana, Nr.2022.LV/BDP_UKR/20.

Tā laikā tika nodrošināta daudzveidīga atbalsta sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā – dažāda veida materiālā palīdzība (apģērbs, apavi, higiēnas preces, sadzīvei nepieciešamās preces utt.), palīdzība mājokļa meklēšanā, komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, nepieciešamības gadījumā izstrādāts konkrēts plāns katrai ģimenei, dažādu speciālistu konsultācijas u.tmldz. Kopā projektā īstenošanas laikā dažāda veida palīdzība sniegta 454 ukraiņu ģimenēm.

Lai mazinātu biedrības koordinatoru izdegšanas risku, projekta ietvaros tika nodrošinātas individuālas atbalsta konsultācijas pie psihologa, psihoterapeita vai supervīzora. Kopā ar projekta atbalstu tika nodrošināta 31 konsultācija.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 29 962.92 EUR un tās 100% apmērā nodrošināja Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Biedrības “Palīdzēsim viens otram” brīvprātīgā darba koordinēšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana atbalsta sniegšanai Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, Nr.2022.LV/BDP/005

Iceland       Logo

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu uzsākta projekta “Biedrības “Palīdzēsim viens otram” brīvprātīgā darba koordinēšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana atbalsta sniegšanai Ukrainai un Ukrainas bēgļiem” īstenošana.

Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu, iesaistot vismaz 140 brīvprātīgos biedrības darbībā atbalsta sniegšanai Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, kā arī nodrošināt kvalitatīvu un operatīvu biedrības brīvprātīgo darba koordinēšanu.

Projekta mērķa grupa ir tie cilvēki, kuri ir gatavi iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā, ar mērķi palīdzēt Ukrainas bēgļiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots veikt brīvprātīgo iesaistes un koordinācijas darbus visā Latvijas teritorijā, nodrošinot dažāda veida palīdzību Ukrainā un Ukrainas bēgļiem.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 11.04.2022.-30.07.2022. un īstenošanai paredzētais finansējums ir 9964,44 EUR apmērā.

Projekta nr.2022.LV/BDP/005

 IcelandLogo

Noslēgusies projekta “Biedrības “Palīdzēsim viens otram” brīvprātīgā darba koordinēšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana atbalsta sniegšanai Ukrainai un Ukrainas bēgļiem “ īstenošana.

Tā laikā tika koordinēts brīvprātīgo darbs, lai nodrošinātu daudzveidīga atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā – dažāda veida materiālā palīdzība (apģērbs, apavi, higiēnas preces, sadzīvei nepieciešamās preces utt.), palīdzība mājokļa meklēšanā, komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, nepieciešamības gadījumā izstrādāts konkrēts plāns katrai ģimenei, organizēti atbalsta pasākumi, u.tmldz. Tāpat tika veidota sadarbība ar Ukrainas NVO, vākti ziedojumi un organizēta kravu nosūtīšana uz Ukrainu. Tika piesaistīti un apmācīti jauni brīvprātīgā darba veicēji.

Kopā projektā iesaistīti 168 brīvprātīgie un palīdzība sniegta 321 ukraiņu ģimenei.

"Aktīvo iedzīvotāju fonds" projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2022/R/64

Iceland       Logo

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2022/R/64

2022.gada maijā biedrība “Palīdzēsim viens otram” noslēdza līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu par projekta “Biedrības koordinācijas centra uzturēšana humānā atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem”, līguma identifikācijas numurs: AIF/2021/R/064 īstenošanu.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2022. gada 2.maija līdz 2022. gada 1. novembrim, saņemot EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu 9898,48 EUR apmērā. Projekta mērķis ir nodrošināt koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. No AIF piešķirtajiem līdzekļiem tiks finansēta biedrības koordinatoru darbība, kas koordinē uzņēmumu, iestāžu, privātpersonu sniegtos ziedojumus, novirzot un sadalot tos, atbilstoši aktuālai nepieciešamībai, kā arī sadarbojas ar Ukrainas bēgļu centru un Ukrainas iedzīvotājiem, sniedzot atbilstošu palīdzību. Ar projektā paredzētajām aktivitātēm tiks atbalstīta Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaiste un koordinēšana Ukrainas krīzes situācijas risināšanai.

#AktivoIedzivotajuFonds
#EEAgrantsLatvia

Sabiedrības Integrācijas fondā projekts, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP_NVO/6.

Sākumlapa | Sabiedrības integrācijas fonds Logo

Piesaistot projekta “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP_NVO/6 līdzekļus, tika nodrošināta iespēja piesaistīt kvalificētus speciālistus (biedrības koordinatorus) konsultāciju sniegšanai krīzē nonākušām ģimenēm ar bērniem- piem. konsultācijas par pieejamo sociālo palīdzību, konsultācijas vardarbības gadījumos cietušiem, juridiska rakstura konsultācijas par uzturlīdzekļiem, konsultācijas par paternitātes/maternitātes noteikšanu bērniem (lai nodrošinātu uzturlīdzekļu saņemšanu) cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu šāda veida konsultāciju apmaksai vai arī nav zināšanu/informācijas/vēlēšanas risināt radušās problēmas. Biedrības piesaistītie konsultanti palīdz sakārtot dokumentus, jo bieži vien šīs ģimenes neorientējas likumdošanā, nav motivācijas pašam ko iesākt, mainīt savu attieksmi vai darbības u.c. Strādājot ar krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, redz progresu pēc tā, ka šos cilvēkus iespēju robežās izglīto par ģimenes vērtībām, ieskaidro, ka tās jānosargā gan ar savu uzvedību, gan savstarpējo mijiedarbību ģimenes locekļu starpā un sabiedrībā, parādot cietušajām un viņu bērniem, ka var dzīvot arī citādāk.

Aktīvas biedrības koordinatoru darbības rezultātā palielinās biedrības pakalpojumu pieejamība, samazinās tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības, atrisinot savas radušās problēmas Konsultācijas tika sniegtas biedrības redzes lokā nonākušām ģimenēm, kurām ir nepieciešams īslaicīgs vai kādreiz arī ilglaicīgs biedrības koordinatoru/pašvaldības sociālo darbinieku/speciālistu atbalsts, lai spētu pārvarēt krīzi un ģimene turpmāk funkcionētu bez atbalsta.

Uz doto momentu biedrības 5 koordinatori/konsultanti snieguši 30 konsultācija krīzēs situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, kopā 127 cilvēkiem.

#SIF_Vietaģimenei

 

Sākumlapa | Sabiedrības integrācijas fondsLogo

2021. gada beigās  Sabiedrības Integrācijas fondā tika apstiprināts projekts “Biedrības "Palīdzēsim viens otram" darbības stiprināšana–ieguldījums pilsoniskās līdzdalības popularizēšanā un veicināšanā “, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP_NVO/6.

Projekts tika apstiprināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” .Projekta budžets 13 600 EUR, īstenošanas laiks no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 16.septembrim.

Projekta mērķis ir biedrības ”Palīdzēsim viens otram“  kapacitātes stiprināšana, vēršot savu darbību uz ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas  jautājumu risināšanu Latvijā.

Projekta mērķa grupa- biedrības brīvprātīgie/koordinatori, biedrības atbalstītāji un krīzes situācijā nonākušās ģimenes.

Projektā biedrības galvenās darbības būs vērstas uz sabiedrības regulāru informēšanu par biedrības darbību projekta īstenošanā, pasākumiem, sasniegtajiem rezultātiem, konsultantu piesaisti ātrākas un kvalitatīvākas palīdzības sniegšanai krīzē nonākušām ģimenēm,   biedrības cilvēkresursu attīstību – darbinieku, brīvprātīgo un citu iesaistīto personu apmācības viņu zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvei/pilnveidei, kas nepieciešamas organizācijas mērķu sasniegšanai, ikdienas administratīvajiem procesiem; tiks veicināta iedzīvotāju iesaiste biedrības darbā un veicināts brīvprātīgais darbs. Tiek paredzēta arī projekta aktivitāšu īstenošanas personām atlīdzības izmaksa, lai  sekmētu un motivētu  darboties biedrības kapacitātes  paaugstināšanai.

 

 Sākumlapa | Sabiedrības integrācijas fondsLogo

Sabiedrības Integrācijas fonda apstiprinātajā projektā “Biedrības "Palīdzēsim viens otram" darbības stiprināšana–ieguldījums pilsoniskās līdzdalības popularizēšanā un veicināšanā“, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP_NVO/6, 2022.gada 6.septembrī un 8..septembrī biedrības darbības stiprināšana tika organizētas darbinieku un brīvprātīgo apmācības.

Projekta 2.aktivitātē “Biedrības cilvēkresursu attīstība – darbinieku, brīvprātīgo apmācības, viņu zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvei vai pilnveidei, kas nepieciešamas organizācijas mērķu sasniegšanai, ikdienas administratīvajiem procesiem” piesaistītā lektore- ārste psiholoģe Lelde Smilte-Breča lasīja lekcijas “Krīzes, to stadijas un izpausmes“. Lekciju tēmas “ Kā cilvēki krīzēs liek justies un rīkoties apkārtējiem, īpaši palīdzības sniedzējiem. Kuros brīžos vērsties pēc palīdzības? Depresija/sēras, to izpausmes. Palīdzības sniedzēju rīcība šajās situācijās. Ko darīt lai palīdzības sniedzēji paši neizdegtu?” ir ļoti svarīgas biedrības koordinatoriem.

Biedrība ir viena no lielākajām organizācijām Latvijā, kurā darbojas nu jau 48 koordinatori/brīvprātīgie. Brīvprātīgie ir dažādu profesiju, vecuma, izglītības pārstāvji, kurus vieno velme palīdzēt citiem. Koordinatori dodas pie ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem, pie katra, kas sauc palīgā. Koordinatoriem jāpalīdz tikt galā ar problēmām, uzklausīt cilvēkus, atrast krīzes situācijas risinājumu un šis darbs nav fiziski, bet gan morāli smags. Bieži vien koordinatori redz situācijas, kuras ikdienā cilvēki nav raduši redzēt. Tā kā biedrības brīvprātīgajiem ir dažāda veida pieredze, tāpēc, lai sagatavotu rīcības plānu palīdzības sniegšanai katram krīzē nonākušam cilvēkam, ir nepieciešams apgūt specifiskas kompetences darbam dažādās jomās (sociālā, psiholoģija, juridiskā, krīzes menedžments utt.)

Iegūstot ārsta –psihologa sniegtās zināšanas brīvprātīgie būs labāk sagatavoti, apmācīti, zinās kā rīkoties katrā konkrētā situācijā, kā arī piemēram to, kā runāt ar depresijā esošu cilvēku, kā arī pašam nekļūt līdzatkarīgam. Pēc lekcijas/semināra tika sniegtas konsultācijas un tika runāts par turpmākās sadarbības veicināšanu.

#SIF_Vietaģimenei