Privātuma politika

Biedrības "Palīdzēsim viens otram" Privātuma politika un sīkdatnes (Redakcija 1)

Šajā privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir regulēta Biedrības "Palīdzēsim viens otram" reģistrācijas nr.4000826037, juridiskā adrese Bruņinieku iela 72A - 7, Rīga, LV-1009 (turpmāk - Biedrība, mēs vai mūsu) personas datu apstrāde. Šajā Politikā un jebkuros papildus noteikumos ir atrunāts kā mēs ievācam Jūsu personas datus, izmantojam un glabājam tos, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.palidzesimotram.lv (turpmāk - tīmekļa vietne) vai/un veicat jebkādu sadarbību ar Biedrību, tai skaitā veicat ziedojumus vai saņemat palīdzību no mums. Šīs Politikas mērķis ir sniegt paplašinātu informāciju par to, kādā veidā un kādiem mērķiem Biedrība apstrādā Jūsu personas datus, kā arī iepazīstināt Jūs kā datu subjektu ar Jums esošajām tiesībām.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai īstenojat sadarbību, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus. Šajā Politikā termins “Jūsu personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē vai pēc kuras Jūs varat tikt identificēts (turpmāk - Personas dati).

Biedrība apliecina, ka Personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi ar mērķi sniegt labdarības pakalpojumus, saņemt ziedojumu vai sniegt jebkādu atbalstu un palīdzību personām, kuras lūdz pēc palīdzības (turpmāk-

Klienti).

 

1. Juridiskais pamatojums.

Datu izmantošanas mērķis, to apstrāde, glabāšana un dzēšana notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Vispārējā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu, Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, nodokļus un grāmatvedības kārtošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem dokumentiem.

 

2. Kādus Jūsu Personas datus mēs apstrādājam?

Personas datu apjoms un kategorijas ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas.

Mēs esam tiesīgi apstrādāt sekojošus personu datus:

 • • Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, kā arī cita veida informācija);
 • • Kontaktinformācija - e-pasta adrese, telefona numurs, dzīvesvietas adrese;
 • • Personu apliecinošo dokumentu dati;
 • • Bankas dati- norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, maksājuma datums, maksājuma summa, apmaksas datums, maksājuma mērķis;
 • • Dati, kurus persona pati paziņo Biedrībai;
 • • Medicīnas un veselības datus (ja palīdzības lūgums saistīts ar medicīniskiem vai veselības jautājumiem);
 • • Fotogrāfijas / video materiālus - Biedrības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai veiktās darbības var tikt fiksētas ar foto vai video palīdzību;
 • • Sociālajos medijos un internetā pieejamo informāciju.

 

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Personas datus?

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Biedrība nodrošinātu savu pienākumu un statūtos noteikto mērķu izpildi. Personas dati tiek apstrādāti, lai:

 • • nošķirtu ziedojumus no pārējās grāmatvedības bilances;
 • • sniegtu nepieciešamo atbalstu personām, kurām tas ir nepieciešams;
 • • veiktu personu identificēšanu;
 • • noformētu līgumu/vienošanos par palīdzības sniegšanu un dokumentu uzskaitei;
 • • izpildītu savu pienākumu pret labuma guvējiem un veiktu ziedojumu pārskaitīšanu;
 • • sazinātos ar Klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;
 • • nodrošinātu Biedrības dokumentu apriti un citu Biedrības iekšējo procesu nodrošināšanai tam nepieciešamā apjomā.

 

4. Kā mēs saņemam Jūsu personu datus?

Biedrība var iegūt Personas datus sekojoši:

 • • No pašas personas - Biedrība iegūst Personas datus, kad pati fiziskā persona lūdz atbalstu Biedrībai vai sniedz savu atbalstu Biedrībai vai piedalās Biedrības aktivitātēs - ziedojuma saņēmēji, ziedojuma sniedzēji, brīvprātīgā darba veicēji u.c.
 • • No sociālajiem tīkliem un medijiem - persona ir publicējusi informāciju, sniegusi komentārus.
 • • No trešajām personām - trešās personas (piemēram, sociālais dienests, tuvinieki, kaimiņi u.c.) sniedz informāciju Biedrībai, rīkojoties atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

 

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats.

Personu datu apstrāde ir pamatota sekojošu pienākumu izpildei:

 • • Juridisko pienākumu izpilde - Biedrība ir tiesīga apstrādāt Personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm, sniegt informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, to izlietojumu, kā arī noslēgt jebkuru līgumu, lai izpildītu mērķus, kuri noteikti Biedrības statūtos;
 • • Personas piekrišana - Personas datu subjekts pats dod piekrišanu Personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā noteiktos saziņas kanālus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā;
 • • Leģitīmo interešu ievērošanai - Biedrībai ir tiesības apstrādāt Personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai realizētu tos mērķus, kuri ietverti Biedrības statūtos.
 • • Vitālo interešu aizsardzībai - Biedrība ir tiesīga apstrādāt Personas datus, lai aizsargātu fiziskas personas vitālās intereses- tādu interešu aizsardzība, kas radusies dabas stihiju, kara, katastrofu, epidēmijas, teroraktu un citu nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
 • • Oficiālo pilnvaru izpildei vai sabiedrības intereses - Biedrība ir tiesīga apstrādāt Personas datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Biedrībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats Personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

Biedrība Personas datu apstrādi veic ES un EEZ ietvaros. Bet vajadzības gadījumā, ja mums būs jāpārsūta Personas datus ārpus ES vai EEZ (saziņa ar citu valstu valsts un pašvaldības iestādēm, publikācijas Facebook, Instagram vai citos sociālajos medijos), mēs nodrošināsim personas datu aizsardzību atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai un citiem normatīvajiem aktiem.

 

6. Kā mēs nodrošināsim Jūsu Personas datu aizsardzību?

Mēs stingri ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumus un aizsargājam Jūsu Personas datus, ievērojot piemērotus datu aizsardzības pasākumus - tādus kā risku noteikšana un to savlaicīga novēršana Biedrības iekšienē - tai skaitā tās drošības sistēmās. Biedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Biedrība rūpīgi pārbauda savus koordinatorus un sadarbības partnerus, kuriem tiek dota pieeja Personas datiem un nodrošina, lai Biedrības koordinatori un sadarbības partneri stingri ievērotu datu aizsardzības prasības. Biedrības koordinatoriem un sadarbības partneriem stingri aizliegts apstrādāt Personu datus saviem citiem nolūkiem kā minēts šajā Politikā.

Biedrība nenes atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi Personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Biedrības.

Mēs varam atklāt personas datus par potenciālajiem un esošajiem klientiem un viņu vajadzībām, lai noskaidrotu piedāvātās palīdzības atbilstību palīdzības prasītāja vajadzībām. Mēs izmantojam Google un Facebook platformas pakalpojumus datu glabāšanai un apstrādei. Līdz ar ko Facebook un Google var apstrādāt informāciju serveros ārpus Latvijas. Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy, Facebook privātuma politika ir pieejama šeit https://www.facebook.com/privacy/policy/. Mēs varam piesaistīt arī citus pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz mums augstāk minēto nolūku sasniegšanā un kuriem tāpēc varētu būt nepieciešams izpaust personas datus.

 

7. Kā mēs saglabājam Jūsu datus un atjaunojam tos?

Mēs glabājam un apstrādājam Personas datus līdz mirklim kamēr nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos nolūkus, biedrības statūtos noteiktos mērķus un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pēc savstarpējo attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no lietošanas mērķa un datu mērķa, kas noteikts likumā. Mēs glabājam, aktualizējam un dzēšam Personu datus stingri ievērojot Vispārējas datu aizsardzības regulas prasības un citus normatīvos aktus.

 

8. Tiesības uz savu Personas datu apstrādi

Ņemot vērā datu mainīgumu, personai neieciešams regulāri pārbaudīt datu precizitāti un nepieciešamības gadījumā atjaunot tos, laicīgi informējot par to mūs. Kādas Jums ir tiesības attiecībās uz savu Personas datu apstrādi?

 • • Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi - par to kādus datus mēs apstrādājam, kā arī pieprasīt piekļuvi tiem, un noteiktos gadījumos ierobežot savu Personas datu apstrādi;
 • • Jums ir tiesības labot savus datus, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi;
 • • Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu Personas datus, ja iestājas datu dzēšanas pamats, tomēr mēs saglabājam tiesības nedzēst Jūsu personu datus gadījumos, kad normatīvie akti pieprasa datu saglabāšanu;
 • • Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus, ko esat sniedzis mums pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti, tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”);
 • • Jums ir tiesības iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar likumiskajām interesēm;
 • • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei , par to informējot mūs ar e-pasta palīdzību, rakstot uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai klātienē Bruņinieku ielā 72A - 7, Rīgā. Ja Jūs esat atsaucis savu piekrišanu datu apstrādei, kuru pirms tam esat sniedzis, turpmāk mēs neveiksim nekādu Jūsu Personas datu apstrādi;
 • • Piekrišanas atsaukums darbojas tikai uz procesuālajām darbībām, kas var izrietēt pēc piekrišanas atsaukuma. Un piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura nepieciešama citiem tiesiskajiem pamatiem;
 • • Jums ir tiesības prasīt, lai Personas dati netiktu pilnībā pakļauti automatizētu lēmumu pieņemšanai. Bet šī tiesība nav spēkā, ja lēmumu pieņemšana nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Ja Jūs uzskatāt, ka vēlaties realizēt augstāk minētās tiesības, lūgums iesniegt pamatotu lūgumu rakstiski to nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai klātienē Biedrības juridiskajā adresē Bruņinieku ielā 72A - 7, Rīga, LV-1009, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Mēs izvērtēsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

9. Sīkdatnes jeb cookies.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Chrome, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Apmeklējot Biedrības tīmekļa vietni netiek veidotas vai saglabātas sīkdatnes. Tiek izmatotas tikai tādas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību. Lietotājam tiek sniegta informācija par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un iespēja tās apstiprināt vai noraidīt, ja tās nav obligātas. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes , lai:

 • • nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti pielāgotu to lietotāja paradumiem (valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam u.c.);
 • • saņemtu statistikas datus par vietnes apmeklētāju plūsmu;
 • • autentificētu tīmekļa vietnes lietotāju;
 • • noteiktu mārketinga un informatīvās informācijas efektivitāti;
 • • sniegtu apmeklētājiem atbilstošāko informāciju.

Apmeklējot tīmekļa vietni ir sekojoša sīkdatņu izvēlne:

 • • Būtiskās sīkdatnes - nodrošina pamata funkcionalitāti. Tās ir nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot to. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties vai tās darbībā var tikt konstatētas kļūdas. Šīs sīkdatnes nevar atspējot.
 • • Mārketinga sīkdatnes - tiek izmantotas, lai sekotu mārketinga efektivitātei, nodrošinātu piemērotu piedāvājumu un sniegtu saturu, kas atbilst lietotāju interesēm. Biedrība izmanto šīs sīkdatnes, lai apkopotu statistikas datus par apmeklētājiem, un noteiktu informācijas un reklāmas efektivitāti, sniegtu apmeklētājiem piemērotāku informāciju. Biedrība var izmantot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas no trešo personu vietnēm un sociālo mediju tīmekļa vietnēm. Ja tīmekļa vietnes apmeklētājs neļauj šo sīkdatņu izmantošanu, viņam tiks rādīta mazāk pielāgota reklāma. Šīs sīkdatnes tiek izvietotas apmeklētāja ierīcē uz vairākiem mēnešiem.
 • • Funkcionālās sīkdatnes- uzkrāj datus, lai atcerētos lietotāju izvēles un sniegtu uzlabotu, personalizētu pieredzi, tādējādi nodrošinot, ka lietotājs var ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
 • • Analītikas sīkdatnes - ļauj tīmekļa vietnei apkopot informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni. Tā palīdz saprast, kā apmeklētājs mijiedarbojas ar mājaslapu un ļauj uzlabot vietnes saturu. Analītiskās sīkdatnes darbojas tā, ka tās identificē tikai lietotāja iekārtu, taču nedod datus par lietotāja identitāti. Šīs sīkdatnes sniedz informāciju apkopotā veidā. Trešo pušu sīkdatnes var tikt izvietotas apmeklētāja ierīcē līdz pat vairākiem gadiem.

Apmeklētāju tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Biedrības tīmekļa vietnēs var būt saites arī uz citu organizāciju tīmekļa vietnēm. Biedrība nav atbildīga par citu tīmekļa vietņu saturu vai regulējumu. Ja apmeklējat citas vietnes, informācija par tajās izmantoto sīkdatņu un privātuma politiku jāpieprasa konkrētās tīmekļa vietnes īpašniekiem.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

 

10. Cita informācija.

Personas Datu pārzinis ir Biedrība "Palīdzēsim viens otram" reģistrācijas nr.4000826037, juridiskā adrese Bruņinieku iela 72A - 7,Rīga, LV-1009, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Mums ir tiesības pārskatīt šo Privātuma politiku un veikt izmaiņas tajā. Ar Privātuma Politikas aktuālo versiju varat iepazīties mūsu mājas lapā https://palidzesimotram.lv/. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, sazinieties ar mums: Biedrība "Palīdzēsim viens otram", juridiskā adrese Bruņinieku iela 72A - 7,Rīga, LV-1009, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..